มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระดา ภิญโญ, รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์, ผศ.ดร.สำราญ วิเศษ และ ผศ.มณีกานต์ น้ำสอาด ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

สำหรับประเด็นการตรวจประเมินประกอบด้วย 5 ด้าน 27 ตัวบ่งชี้ และมีข้อสัมภาษณ์ในการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ, ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต, ด้านที่ 3 คุณภาพงานวิจัย, ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ และด้านที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมอื่นๆ