การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/65

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย / การพิจารณารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น ประเภททุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน, ประเภททุนเสริมโอกาส จำนวน 5 ทุน และประเภททุนเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ