การประชุมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับผู้บริหาร คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการแจ้งผลการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ