ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ออกบูธจำหน่ายผักปลอดสารพิษและผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณ ชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมซื้อผักปลอดสารพิษและผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ในโอกาสที่ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายฯ จัดโครงการจำหน่ายผักปลอดสารพิษและผลผลิตทางการเกษตรให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ในราคาย่อมเยาว์

กิจกรรมอื่นๆ