ผู้บริหาร คณาจารย์ และ นศ. ร่วมต้อนรับและดูแลคณะฑูตและภริยาในโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา, อ.เบญจพร นวลประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.จิตราพร งามเนตร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.หงสกุล เมสนุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ รวม 33 คน ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคณะเอกอัคราชฑูตและภริยา ในโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานประจำจังหวัด และกรมพิธีการฑูต ร่วมให้การต้อนรับ โดยนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษรับหน้าที่เป็นล่ามและดูแลคณะฑูตและภริยาในช่วงการศึกษาดูงาน และนักศึกษาของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการรับหน้าที่ดูและคณะฑูตและภริยาในช่วงการรับประทานอาหารกลางวันที่สวนอาหารบัวหลวง ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งออกให้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเพื่อนำไปใช้ในการประกอบเป็นผลงานเด่นของนักศึกษาต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ