มรท. ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ คุณสุจิรา สาหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 

จากนั้นในเวลา 08.09 น. อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ซึ่งประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

และในเวลา 17.30 น. อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมอื่นๆ