สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดอบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคคลภายนอก ที่เข้าการอบรมได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือในวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ