ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการใช้งานระบบ Zoom Meeting เพิ่มทักษะสมรรถนะดิจิทัลแก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการใช้งานระบบ Zoom Meeting ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนทักษะสมรรถนะด้านดิจิทัลในการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ