การประชุม คกก.ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและ นศ.ต้นแบบ

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต และนักศึกษาต้นแบบ ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวัน 15 สิงหาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจำนวนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร / การพิจารณาการจัดเรียงปริญญาบัตรและรายชื่อผู้ขานนาม / การพิจารณาสถานที่ฝึกซ้อม จำนวนต้นแบบ และจำนวนอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม / การพิจารณาร่างกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ