งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน, บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ จำกัด, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี, วิสาหกิจอาหารปลอดภัย และวิสาหกิจ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และ รัชกาลที่ 10 ในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น / การแข่งขันเรือของเล่นด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านชีวภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านกายภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / การประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย / โครงการการออกแบบวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูและอาจารย์ / โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฐานสมรรถนะ สำหรับครูและอาจารย์ /การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ สำหรับครูและอาจารย์ / การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับครูและอาจารย์ / การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ / นิทรรศการจากคณะ สาขาวิชา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 36 บูธนิทรรศการ

กิจกรรมอื่นๆ