คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566 - 2570

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2566 - 2570 ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการใน 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ