อธิการบดี มรท. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร มรภ.เทพสตรี ศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม ระบบงานวิชาการ การจัดทำตัวชี้วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการดูงานวิทยาลัยนานาชาติ ของ มรภ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารของศูนย์ภาษา และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน และกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคม ระบบงานวิชาการ งานการจัดทำตัวชี้วัด จุดคุ้มทุนของหลักสูตรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานด้านวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานและการจัดกิจกรรมภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะ ให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ