คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น "การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1" ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้ได้ตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการทำงาน และเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณอลงกรณ์ ชัยยาพงษ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต, คุณยงยศ น้อยเจริญ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี และคุณจริยา ทองบริบูรณ์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ