คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมนำเสนองบประมาณของสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการนำเสนองบประมาณของสาขาวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าและผู้แทนสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้นำเสนอแผนปฏิบัติการของตนต่อคณะผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ และเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนที่ผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการจะเข้านำเสนอแผนปฏิบัติการของคณะต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ