คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 4 และมอบรางวัล เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

จากนั้น ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเพียงโรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ.ธนบุรี / การประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ณวัชรพงศ์ แก้วคง จาก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี, ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภาสินี ปัญญาสงค์ จากโรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.วีรภัทรา เมืองแก้ว จากโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี / การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี / การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ จ.ลพบุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี / การแข่งขันเรือของเล่นด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าเขว้า จ.ลพบุรี  / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านชีวภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนร่องธารวิทยา จ.เชียงราย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี / การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ด้านกายภาพ) ในรูปแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช / การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศุภรัสมิ์ ปราณีศรี จากโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง จ.เพชรบูรณ์, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พงศ์วรุฒม์ รอดโฉม จากโรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายศรัณย์ สังขปรีชา จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี / การประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.เจษฎากร เพชรธีรภัทร จากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ทิพย์ประกร ชุนงาม จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายธีรโชติ อุ่นหลำ จากโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ