คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น "การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1" ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้ได้ตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสุทธิศักดิ์ เอี่ยมนนท์ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต, คุณยงยศ น้อยเจริญ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี และคุณจริยา ทองบริบูรณ์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตร

โอกาสนี้ คุณสุทธิศักดิ์ เอี่ยมนนท์ ได้มอบชุดหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้วย

กิจกรรมอื่นๆ