สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่การเป็น "นักวิจัยชุมชน" เพื่อ "การพัฒนาท้องถิ่น" อย่างมืออาชีพ และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (Routine to Research : R2R) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ตรงต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์หลักสูตร

โดยในภาคเช้าเวลา 09.00 น. เป็นการวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นสู่การเป็น "นักวิจัยชุมชน" เพื่อ "การพัฒนาท้องถิ่น" อย่างมืออาชีพ

ส่วนในภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นการวิพากษ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (Routine to Research : R2R)

กิจกรรมอื่นๆ