คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น การเตรียมความพร้อมช่างควบคุม PLC ระดับ 1

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น "การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 (Programmable Logic Controller : PLC Level 1)" ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบการวิพากษ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่มีความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานทางด้านวิชาการให้ได้ตามกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณไฉน ขวัญสุข ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต และ คุณยงยศ น้อยเจริญ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตร

กิจกรรมอื่นๆ