การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีรัชพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างคำสั่งไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม / การพิจารณาร่างกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี Antigen Test Kit หรือ ATK ในผู้ปฏิบัติงานวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร / การพิจารณาร่างประมาณการค่าใช้จ่ายพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาการจัดชุดขาว ชุดครุยปริญญา ของผู้ปฏิบัติงาน / การพิจารณากำหนดการเดินทางไปพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

กิจกรรมอื่นๆ