การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 8/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาการขอปรับเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี / การพิจารณาอนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมหาวิทยาลัยใสสะอาด

กิจกรรมอื่นๆ