การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 2/65

คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสนับสนุนงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาสนับสนุนและร่วมงานครบรอบ 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 21 กันยายน 2565 / การพิจารณาสนับสนุนและร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการทำทะเบียนสมาชิกของสมาคม / การพิจารณาการทำเพจของสมาคม / การพิจารณาการจัดหารายได้ของสมาคม / การพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย

กิจกรรมอื่นๆ