คณะครุศาสตร์จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Learning Design สำหรับครู จ.ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Learning Design ให้กับครูผู้สอนในเขตพื้นที่ให้บริการในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี จำนวน 400 คน ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้แบบ Project Learning Design ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์วิชาที่สอน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Learning Design โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบการบรรยายและและการแบ่งกลุ่มตามศาสตร์วิชาที่สอน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป, ด้านภาษาไทย, ด้านพลศึกษา, ด้านอุตสาหกรรมศิลป์, ด้านจิตวิทยา, ด้านคณิตศาสตร์, ด้านการศึกษาปฐมวัย, ด้านสังคมศึกษา และด้านวิชาชีพครู

กิจกรรมอื่นๆ