ศูนย์ภาษาจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ นศ.ชั้นปี 4

ระหว่างวันที่ 20 และ 21 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 1,200 คน ได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ผ่าน และเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม


 

กิจกรรมอื่นๆ