การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการบูรณาการการทำงานของคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย / การพิจารณากำหนดการดำเนินงานเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการ งานการเงินและงบประมาณ และงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย


 

กิจกรรมอื่นๆ