มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาให้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นสาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการระดับอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, อ.รัฐทิตยา หิรัณยหาด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณกมลชนก โรจนกิจเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสุภรัตน์ เครือวงษา นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณไกลาส กลิ่นเทียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน 

สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ ดี ได้คะแนน 4.14 คะแนน 

กิจกรรมอื่นๆ