การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/65

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาสรุปผลการดำเนินการสอบทานเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการเตรียมการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ