คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ สอบทานกรณีพิเศษศูนย์ภาษา มรท.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากรของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บริการศูนย์ภาษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสสอบทานเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวการดำเนินงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากรของศูนย์ภาษา คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บริการศูนย์ภาษา เกี่ยวกับการดำเนินงาน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ภาษา ในรูปแบบการสอบทานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการสอบทานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด

กิจกรรมอื่นๆ