กองนโยบายและแผน สนอ. มรท. จัดให้หน่วยงาน มรท. นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้านำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา 

โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร และสำนักงานอธิการบดี

ส่วนในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา, ศูนย์วิทยาศาสตร์, ศูนย์ภาษา, สำนักงานประสานบัณฑิตศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, หน่วยตรวจสอบภายใน, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กิจกรรมอื่นๆ