คณะครุศาสตร์อบรมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชาชีพครู ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ