จ่าจังหวัดสิงห์บุรี นำครูและนักเรียนโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ คุณศุภวัฒน์ คงดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งจ่าจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสนำคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จ.สิงห์บุรี ภายใต้โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เช่น การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน, การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี, การปลูกพืชไร้ดิน, การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า และการสาธิตพิธีกรรมการทำขวัญข้าว

กิจกรรมอื่นๆ