การประชุม คกก.ดำเนินงาน IACE ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 (IACE) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

กิจกรรมอื่นๆ