การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 7/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมธรรมภาครัฐ / การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2564 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2565 / การพิจารณาแผนการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / การพิจารณากรอบงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ว.ว.น.) เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาปรับแก้ไขข้อบังคับและร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ / การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ