พิธีลงนาม MOU การส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาอุตสาหกรรม จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ซึ่งนำโดย คุณจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2570 หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ