การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 และครั้งที่ 9/2565 / การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษสอนร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมาย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 / การพิจารณาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอส่งผลงานเพื่อขอรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) / การพิจารณารายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / การพิจารณาผลการศึกษาและเล่มการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ