วจก.จัดประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว เดือน ดาวจรัสฟ้า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 (MS TRU Freshy High Fashion 2022) สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและการเรียนรู้จากการทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรสินทร์ กิ่งจำปา ผู้จัดการร้านฟอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์, อ.ดร.เอกกฤต นารายณ์ศึกษา ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน, อ.ดร.อังคณา อุดมพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, อ.ดร.อรนวล หาญเม่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.สนธยา สุขอิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการประกวดประเภทดาว ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ชนิดาภา กี้เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด, ประเภทเดือน ชนะเลิศ ได้แก่ นายพัฒนเดช ศรีทองสุก นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และ ประเภทดาวจรัสฟ้า ชนะเลิศ ได้แก่ นายอนุชา ดีกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ได้แก่ น.ส.พุธิตา อยู่เย็น นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ, รางวัลสาวผิวสวย ได้แก่ น.ส.พุธิตา อยู่เย็น นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ, รางวัลหนุ่มดูดี มีเสน่ห์ ได้แก่ นายณัฐดนัย สาเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล, รางวัลสาวคิ้วสวย ได้แก่ นายภานุเดช แล้วสว่าง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล, รางวัล Excellent LGBTQ+ ได้แก่ นายภานุเดช แล้วสว่าง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล, รางวัลขวัญใจมาลัยวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายวาณิชพงศ์ สุทธการ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และรางวัล The Best Show ได้แก่ นายอนุชา ดีกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล

กิจกรรมอื่นๆ