วจก. จัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 77 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป โอกาสนี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรเพื่อเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาด้วย

กิจกรรมอื่นๆ