การประชุมขับเคลื่อนและสรุปผลการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนและสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี, อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์, ผู้อำนวยการและผู้แทนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดลพบุรี เพื่อหารือร่วมกันในการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน 5 กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม, กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ

กิจกรรมอื่นๆ