มรท. จัดฝึกซ้อม นศ.ต้นแบบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาท และกล่าวอวยพรให้แก่คณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และนักศึกษาต้นแบบพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาต้นแบบ ได้ฝึกฝนทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนที่จะไปซ้อมให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่จะเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 1 - 3 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและนักศึกษาต้นแบบ และคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและนักศึกต้นแบบ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ

สำหรับการฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบการฝึกซ้อมทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการถวายความเคารพ ทักษะการเอางาน ทักษะการถอยหลัง ทักษะการหมุนตัว และทักษะการถือปริญญาบัตร

กิจกรรมอื่นๆ