การประชุม คกก.ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มที่จะปฏิบัติงานในวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 - 3 กันยายน 2565

กิจกรรมอื่นๆ