วจก. จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานทางวิชาการประเภทตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ