การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/65

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 / การพิจารณารายงานการเงินการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 / การพิจารณากฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณากรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาบันทึกข้อความของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ