คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมหารือเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ในประเด็น ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ในประเด็น ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ร่วมกับคุณจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี, คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี, คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาและการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2565 และการพิจารณาร่างการจัดกิจกรรมสมัชชาสุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ