การประชุม คกก.บริหาร มรท. วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแจ้งสรุปแนวคิดและงานเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่22 สิงหาคม 2565 / การพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ