คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ในการร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการศึกษาทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือและใช้ทรัพยากร ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา เพื่อความยั่งยืนของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้ ของครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ