สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลจัดเสวนาอิสรภาพ เสรีภาพ สู่ความหลากหลาย LGBTQIAN+ อย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาอิสรภาพ เสรีภาพ สู่ความหลากหลาย LGBTQIAN+ อย่างเท่าเทียม ซึ่งจัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี และ องค์กรพิงค์มังกี้ สำหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค อิสรภาพ ของ LGBTQIAN+ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปถึงความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณอติเทพ กล้ำถึก, คุณสุดารัตน์ ลิจุติภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และคุณนิธิวดี วงษ์พยอม นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ