พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,623 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 26 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน รวม 1,655 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ คุณมงคล ศิริพัฒนกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ, คุณบรรหาญ เนาวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ คุณสุเทพ โชคมีสุข ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุกมิติทางการศึกษาร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู รวมถึงมีการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะด้านดิจิทัล บูรณาการศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตน

ลิ้งค์ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1Mt3QZmos41jQhSVAs3uZ9wjfHoLHnP2r?usp=sharing

กิจกรรมอื่นๆ