การประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอแผนความเป็นเลิศ มรท. 2566 - 2570

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอแผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อหารือร่วมกันในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของแผนงานต่าง ๆ เพื่อที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 กันยายน 2565 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ