คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่าย SMEP รร.บรรจงรัตน์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมค่าย SMEP โรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมการความพร้อมการจัดรูปแบบกิจกรรม และวันเวลาในการจัดค่าย เพื่อที่จะนำไปหารือกับผู้บริหารของโรงเรียนบรรจงรัตน์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ