การประชุม คกก.ฝ่ายจัดสัมมนาและเสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานมหกรรม 102 ปี มรท.

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและเสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่น งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการจัดสัมมนาและเสวนาวิชาการ / การพิจารณาการเตรียมการจัดการประกวดผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น  / การพิจารณาการเชิญวิทยากรและผู้ร่วมงาน

กิจกรรมอื่นๆ