การประชุม คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และปฏิคม งานมหกรรม 102 ปี มรท.

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และปฏิคม งานมหกรรม 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และปฏิคม อาทิ การจัดทำสูจิบัตร ป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ การจัดเตรียมพิธีกร และการต้อนรับผู้มาร่วมงาน

กิจกรรมอื่นๆ